Mads Peter Sørensen


Contact: M.P.Soerensen@mat.dtu.dk

Job: Associate professor
Employed by Department of Mathematics, Technical University of Denmark

  (+45) 4525 3050


Contact address
Curriculum vitae
Publication list
Projects
Miscellaneous

Billeder og video fra sejlaften d. 2. august, 2011.
KAS videoklip og billeder.
Mads Peter Sørensen,
August 2, 2011.